Elköltöztünk a Szabadság térről, az irodánk új címe: 2700 Cegléd, Bercsényi utca 23.

Félfogadás

hétfő 8.30 – 12.30
kedd 8.30 – 12.30
szerda 8.30 – 12.30
csütörtök 8.30 – 12.30
péntek 8.30 – 12.30

Egyéb félfogadás csak előzetes időpont-egyeztetés alapján lehetséges.

Telefon(1): 06 53 501 188
Telefon(2): 06 53 501 187
E-mail: dobozi@kozjegyzocegled.hu
E-mail: dobozi@kozjegyzo.hu

Telefonos elérhetőség:

  • 8.30 - 10.00

Figyelem! Telefonon, folyamatban lévő ügyről, adatvédelmi okok miatt nem adhatunk tájékoztatást. Egyéb, általános jellegű jogi tájékoztatás csak előzetes időpont-egyeztetés alapján lehetséges.

Hasznos linkek

Díjszabás

A közjegyzőt a felek részére nyújtott jogi szolgáltatásért a jogszabályban megállapított díjazás illeti meg. A díjszabás alkalmazása a közjegyző számára kötelező, amely e területen garantálja az ügyfelek védelmét.

A közjegyzői díj mértéke általában az ügyértéktől (pl. ingatlan értéke, vételár stb.) függ. A közjegyzői díj mértéke az ügyérték emelkedésével csökken, minél magasabb az ügyérték, annál kisebb arányú az ehhez kapcsolódó közjegyzői díj.

Ahol az ügyérték nem állapítható meg, ott a ráfordított munkaidő alapján alkalmazandó szorzók alapján kell megállapítani a munkadíjat. A közjegyzői munkadíj megállapításának szabályai az egész országban egységesek.

A hagyatéki eljárási költségek megfizetésének kötelezettsége az örökösöket a saját vagyonuk terhére, egyetemlegesen terheli. Ennek alapján a közjegyző a díjfizetési kötelezettség teljesítését - választása szerint - bármelyik örököstől egyaránt követelheti, éspedig egészben vagy részben, bármilyen arányban. A díjfizetésnek a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő 15 napon túli elmulasztása esetén a végrehajtási eljárás bármelyik örökössel szemben, előzetes felhívás hiányában is megindítható.

 

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
(ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
)

1. A díjfizetés kötelező jellege

1. § A közjegyző részére törvény alapján végzett közjegyzői eljárásért munkadíjat és költségtérítést kell fizetni, amit kérelemre indult eljárás esetén az eljárást kezdeményező fél, hivatalból indult eljárás esetén az abban érdekelt fél köteles megfizetni. Több fél esetén a fizetési kötelezettség egyetemleges.

2. § A munkadíjat és a költségtérítést az e rendeletben foglalt díjszabás alapján kell megállapítani, és várható összegükről az eljárás megkezdésekor kell a felet tájékoztatni.

3. §  (1) Ha a közjegyző több jogügyletet foglal egy okiratba, az egyes jogügyletek után a munkadíjat külön kell felszámítani.

(2) Főkötelezettségre vonatkozó jogügylet és az e főkötelezettséget biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó jogügylet egy okiratba foglalása esetén, a munkadíjat a legmagasabb ügyértékű jogügylet után kell felszámítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni akkor is, ha a közjegyző ugyanazon nemperes eljárásban több jogügylet tárgyában hoz döntést, illetve az eljárás több jogügylet tárgyában történő döntéshozatalra irányul.

4. § (1) Ha a közjegyző eljárása rajta kívül álló okból befejezetlen marad, munkadíjra és költségtérítésre a ténylegesen elvégzett munka arányában tarthat igényt.

(2) A törvényben foglaltak megsértése vagy elmulasztása miatt közokiratnak nem tekinthető okiratért, tanúsítványért és kiadmányért nem jár munkadíj és költségtérítés.

II. FEJEZET
(MUNKADÍJ
)

2. Közös szabályok

5. § A közjegyzőt a hivatali helyiségében elvégzett, a terjedelem, a jogi megítélés és a felelősség szempontjából átlagos - szokásos mértékű - eljárás lefolytatásáért a 9-13. § szerinti munkadíj illeti meg.

6. § Az e rendelet szerinti munkadíjnak - ide nem értve annak a 14. §-on alapuló részét -

a) a másfélszeresét kell felszámítani, ha a közjegyző az eljárását a fél kérelmére a hivatali helyiségén kívül folytatja le,

b) a kétszeresét kell felszámítani, ha a közjegyző

ba) az eljárását a fél kérelmére 18 óra és reggel 8 óra között, munkaszüneti napon vagy az általános munkarend szerinti heti pihenőnapon folytatja le,

bb) különösen terjedelmes, bonyolult, nehéz jogi megítélésű ügyet intéz, vagy

bc) az okiratot, tanúsítványt a fél kérelmére idegen nyelven készíti el.

7. § (1)  A 9-13. § szerinti munkadíjat a feléig le kell szállítani, ha a közjegyző a két- vagy többoldalú jogügyletet tartalmazó ügyleti okirat elkészítéséhez a fél által rendelkezésre bocsátott írásbeli tervezetet tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel. Nem minősül a tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő felhasználásnak, ha a közjegyző az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa fontosnak ítélt egyéb körülményt tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba.

(2) Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatának közokiratba foglalásáért a munkadíjat a feléig le kell szállítani.

(3) Ha végintézkedés vagy meghatalmazás okiratba foglalása esetén a természetes személy fél különös méltánylást érdemlő, a munkadíj megfizetésére kiható igazolt egészségügyi állapota indokolja, az érintett fél jognyilatkozatának közokiratba foglalása esetén a munkadíj a feléig leszállítható.

8. § A 6. és a 7. §-ban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén a 6. és a 7. § rendelkezéseit együttesen kell alkalmazni.

3. Munkadíj az ügyérték alapján

9. § (1) Ha a közjegyzői eljárás tárgyának értéke (a továbbiakban: ügyérték) megállapítható, a közjegyző munkadíját ennek alapján kell megállapítani.

(2) Az ügyértékhez igazodó munkadíj alapja - eltérő rendelkezés hiányában - a közjegyzői eljárás tárgyának a terhek figyelembevétele nélkül megállapított azon értéke, amely a munkadíj esedékességekor fennállt.

(3) Ha a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás értéke eltér egymástól, a munkadíjat a magasabb érték alapján kell megállapítani.

(4) Előre meg nem határozható ideig, időközönként visszatérően teljesítendő, le nem járt szolgáltatás értékét a szolgáltatás vagy jog egyévi értékének alapulvételével kell meghatározni. Ha ilyen ügyben a szerződést határozatlan időre kötik, az egyévi érték háromszorosa az irányadó.

(5) Közös tulajdon megszüntetése vagy közös vagyon megosztása esetén a munkadíj alapja a megosztásra váró közös vagyon értéke, házassági, élettársi vagyonjogi szerződés esetén a szerződéssel érintett vagyon értéke.

10. § Két- vagy többoldalú jogügylet esetén az ügyértékhez igazodó munkadíj összege:

a) 20 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 5 500 Ft
b) 20 000 Ft feletti, de 50 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 5 500 Ft
és a 20 000 Ft feletti rész 4%-a;
c) 50 000 Ft feletti, de 100 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 6 700 Ft
és az 50 000 Ft feletti rész 3%-a;
d) 100 000 Ft feletti, de 500 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 8 200 Ft
és a 100 000 Ft feletti rész 2%-a;
e) 500 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 16 200 Ft
és az 500 000 Ft feletti rész 1%-a;
f) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 61 200 Ft
és az 5 000 000 Ft feletti rész 0,5%-a;
g) 10 000 000 Ft feletti, de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 86 200 Ft
és a 10 000 000 Ft feletti ügyérték 0,25%-a;
h) 200 000 000 Ft feletti, de 500 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 561 200 Ft
és a 200 000 000 Ft feletti rész 0,2%-a;
i) 500 000 000 Ft feletti ügyérték esetén 1 161 200 Ft
és az 500 000 000 Ft feletti ügyérték 0,1%-a;

de legfeljebb 1 000 000 000 Ft ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

11. § (1) Egyoldalú jogügylet vagy jognyilatkozat okiratba foglalásáért a 10. § szerinti munkadíj kétharmadát kell felszámítani.

(2) A 10. § szerinti munkadíj felét kell felszámítani

a) közjegyzői ténytanúsítvány készítése iránti,

b) értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása iránti,

c) európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány, igazolás, kivonat kiállítása iránti,

d) európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti, valamint

e) a közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló

eljárás esetén.

4. Munkadíj az eljárás lefolytatására fordított idő alapján

12. § Ha az ügyérték nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői eljárás lefolytatására fordított idő alapulvételével kell megállapítani, amelyhez hozzá kell számítani az előkészítéshez, valamint az eljárás lefolytatásához szükséges időt is.

13. § (1) Az eljárás lefolytatására fordított időhöz igazodó munkadíj összege minden megkezdett óráért 5500 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerint megállapítható munkadíjnak

a) a másfélszeresét kell felszámítani,

aa) ha a tanúsítvány elkészítésekor, valamint végrendelet és más végintézkedés (a továbbiakban együtt: végrendelet) vagy egyéb okirat megőrzéséről jegyzőkönyv készül,

ab) testületi ülés és az azon hozott határozat, versenytárgyalás, árverés, sorsolás és egyéb jogi jelentőségű tény tanúsításáért,

b) a kétszeresét kell felszámítani jognyilatkozat, végrendelet okiratba foglalásáért,

c) a háromszorosát kell felszámítani két- vagy többoldalú jogügylet okiratba foglalásáért.

(3) A végrendelet vagy más okirat megőrzéséért járó munkadíj a megőrzés első 12 hónapjára esedékes munkadíjat foglalja magában, azonban ha az őrzés ideje ezt az időtartamot meghaladja, a munkadíj kétszeresét kell felszámítani.

5. Munkadíj helyszíni eljárás esetén

14. §  Ha az eljárást a közjegyző hivatali helyiségén kívül, a fél által megjelölt helyen kell lefolytatni, a közjegyző részére az ügyérték vagy az eljárás lefolytatására fordított idő alapján járó munkadíjon felül az utazásra fordított idő alapján felszámítandó, a 13. § (1) bekezdése szerinti munkadíjat is meg kell fizetni.

III. FEJEZET
(KÖLTSÉGTÉRÍTÉS)

6. Készkiadás

15. § A közjegyző költségként számítja fel azokat a készkiadásait (pl. utazási, szállás-, étkezési, postaköltség, leírási díj, fordítás, tanú, tolmács költségtérítése), amelyek az adott ügyben a közjegyzői eljárás lefolytatásával kapcsolatban igazoltan merültek fel.

16. § Ha a közjegyző - vagy a közjegyző intézkedése alapján a közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt vagy a közjegyzői irodai ügyintéző - a közjegyzői eljárás lefolytatásával összefüggésben a közjegyzői irodán kívül végez munkát, a készkiadások körében

a) utazási költségként az igénybe vett tömegközlekedési eszköz első osztályának viteldíját, a taxi, vagy a kiküldetési rendelvényre vonatkozó jogszabály szerint a saját személygépkocsi használatának költségét kell felszámítani;

b) ellátási költség címén a jogszabály szerinti napidíjat a 6 órát meghaladó távollét esetén kell felszámítani; továbbá

c) a szállásköltséget az erről szóló számla szerint kell elszámolni.

17. § (1) Leírási díjként a közjegyző oldalanként 150 Ft-ot számít fel. Ha az oldal tartalma kizárólag vagy túlnyomórészt számokból áll vagy idegen nyelvű, ennek kétszeresét kell fizetni. A megkezdett oldal teljes oldalnak számít.

(2) Az eljárás - ide nem értve a fizetési meghagyásos eljárást, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése és a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárást - során készült irat nem hiteles másolatáért a közjegyző részére megfizetendő másolati díj összege oldalanként 150 Ft, az adatok törlésével készült másolat esetében oldalanként 750 Ft.

7. Költségátalány

18. § (1) A 15-17. § szerinti költségeken felül a közjegyző részére a munkadíj 40%-ának megfelelő összeget költségátalányként kell megfizetni.

(2) Az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatnak az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő bejegyzésére irányuló eljárás esetén a munkadíjnak megfelelő összegű költségátalányt kell fizetni.

IV. FEJEZET
(A MUNKADÍJ ÉS A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE)

8. A fizetési kötelezettség teljesítésének módja

19. § (1) A fél fizetési kötelezettségének az eljáró közjegyzőnél készpénzzel történő fizetéssel vagy választása szerint

a) fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel - a befizetés tényét igazoló eredeti szelvényt ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell -,

b) átutalással - az átutalás tényét a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) honlapján közzétett módon kell igazolni - vagy

c) bankkártyával kezdeményezett átutalással

tehet eleget.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint akkor fizethető meg a díj, ha a közjegyző annak technikai feltételeit biztosítja.

(3) A MOKK a honlapján közzéteszi azt a fizetési számlaszámot, melyre a közjegyző a díj megfizetését elfogadja.

9. A fizetési kötelezettség teljesítésének esedékessége

20. § (1) A munkadíj és a költségtérítés a közjegyzői eljárás befejezésekor esedékes.

(2) A közjegyző által készített okiratot, tanúsítványt, kiadmányt, másolatot, kivonatot és bizonyítványt a fél részére a munkadíj és a költségtérítés megfizetése után lehet átadni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak a hagyatéki eljárás során nem alkalmazhatók.

10. Előleg

21. § (1) A közjegyző előlegre tarthat igényt

a) a fél kérelmére lefolytatott eljárás esetén az előrelátható munkadíj és költségtérítés;

b) hivatalból indult eljárás esetén az előrelátható költségtérítés

fedezetéül és összegéig.

(2) A közjegyző a kérelemre indult eljárásban az eljárás megkezdését az előleg fizetésétől teheti függővé, kivéve, ha a késedelem jelentős hátránnyal járhat.

(3) Az előleget a munkadíj és a költségtérítés iránti követelésbe be kell számítani.

11. Költségjegyzék

22. § (1) A közjegyző az általa felszámított munkadíjról és költségtérítésről költségjegyzéket állít ki, amely az eljárás során keletkezett okiratra is rávezethető.

(2) A költségjegyzékben a közjegyző az egyes díjtételeket munkadíj, költségátalány és készkiadás szerinti bontásban tünteti fel. Ha a közjegyző a munkadíjat a 6-8. § szerint számította fel, ennek indokát meg kell jelölnie.

(3) A közjegyző a felvett előlegről a költségjegyzékben köteles elszámolni. Ha az előleg a ténylegesen járó munkadíj és költségtérítés összegét meghaladja, a közjegyző a félnek a többletet a költségjegyzék kiállításakor visszafizeti.

(4) A közjegyzői munkadíjról és költségtérítésről a közjegyző számviteli bizonylatot állít ki.

23. § (1) Ha a fél a közjegyző által a költségjegyzékben feltüntetett munkadíj és költségtérítés összegét kifogásolja, egyeztetés végett a közjegyző székhelye szerinti területi közjegyzői kamara elnökségéhez (a továbbiakban: a kamara elnöksége) fordulhat.

(2) Ha az egyeztetés eredményeként a fél és a közjegyző között egyezség jött létre, a kamara elnöksége ezt jegyzőkönyvbe foglalja.

24. § (1) Ha a kamara elnöksége által lefolytatott egyeztetés eredménytelen maradt, a közjegyző vagy a fél az el nem ismert igényét bírósági úton érvényesítheti.

(2) A közjegyzői munkadíj és költségtérítés felszámításának helyességéről a bíróság felhívása alapján a MOKK jogosult szakvéleményt adni.

V. FEJEZET
(EGYES KÜLÖNÖS DÍJSZABÁSOK
)

12. Közös rendelkezés

25. §  Az e Fejezetben szabályozott nemperes eljárások esetén az I-IV. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

a) a II. és III. Fejezet rendelkezései csak e Fejezet eltérő rendelkezése hiányában alkalmazhatóak;

b) a 7. § nem alkalmazható.

13. Egyes nemperes eljárások díja

26. § A hagyatéki eljárás lefolytatásáért a közjegyző részére

a) ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíj felét,

b) ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (1) bekezdése szerinti, de legfeljebb három órára járó munkadíjat

kell fizetni.

27. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:56. §-a szerinti letéti eljárásért a közjegyző részére

a) ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíjat,

b) ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti munkadíjat, valamint

c) a III. Fejezet szerinti készkiadáson és költségátalányon felül, ha a letétet a MOKK őrzi, 20 000 Ft további költségátalányt

kell fizetni.

(2) Bizalmi őrzésért a 10. § szerinti munkadíj felét kell fizetni. A bizalmi őrzésért járó munkadíj a megőrzés első 12 hónapjára esedékes munkadíjat foglalja magában, azonban ha az őrzés ideje ezt az időtartamot meghaladja, a munkadíj kétszeresét kell felszámítani.

28. § Váltó, csekk és más értékpapír óvásával kapcsolatos eljárásért a 11. § (1) bekezdésében meghatározott munkadíjat kell felszámítani. Ugyanabban az ügyben a váltó, csekk és más értékpapír ismételt bemutatásáért vagy lakcím-tudakozódásért az eljárás lefolytatására fordított időhöz igazodó munkadíjat kell felszámítani.

29. § (1) Névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 3000 Ft munkadíjat kell fizetni.

(2) Aláírásicímpéldány-tervezet készítéséért tervezetenként 3000 Ft munkadíjat kell fizetni.

30. § A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás esetén a közjegyző részére 30 000 Ft munkadíjat kell fizetni.

31. § Előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárás esetén a közjegyző részére minden megkezdett óráért a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti munkadíjat kell fizetni.

32. § A közjegyző előtti egyezségi eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztése esetén,

a) ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíjat,

b) ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (2) bekezdés c) pontja szerinti munkadíjat kell fizetni.

33. § (1) Az okiratról készült másolat, kiadmány és kivonat hitelesítésének munkadíja oldalanként 750 Ft.

(2) Ha az okirat kizárólag vagy túlnyomórészt számokból áll, vagy idegen nyelven készült, az (1) bekezdés szerinti munkadíj kétszeresét kell felszámítani.

(3) A közjegyzői okiratról az okirat elkészítésével egyidejűleg kiállított kiadmány és kivonat hitelesítése esetén a (2) bekezdés és a 6. § rendelkezései nem alkalmazhatóak.

(4) A közjegyzői okiratról az okirat elkészítésével egyidejűleg kiállított több elektronikus kiadmány vagy több elektronikus kivonat hitelesítéséért összesen egy kiadmány vagy egy kivonat hitelesítésének munkadíját kell felszámítani.

(5) Fordítás hitelesítéséért oldalanként az (1) bekezdés szerinti munkadíj háromszorosát kell felszámítani.

(6) Az okiratnak az elektronikus letéti tárban történő elhelyezése esetén az okiratról készült elektronikus másolat elkészítéséért az (1) bekezdés szerinti munkadíjat, az elektronikus másolat első három évben történő megőrzéséért pedig az elektronikus másolat elkészítésére és a letéti tárba történő elhelyezésére fordított időhöz igazodó munkadíj háromszorosát kell felszámítani. Ha az elektronikus letéti tárban az őrzési idő meghosszabbításra kerül, az őrzésért felszámított munkadíj felét kell felszámítani.

(7) A közjegyzői levéltár által kiadott okirat elkészítéséért a 17. § (1) bekezdése szerinti, hitelesítéséért az (1) bekezdés szerinti díjat kell felszámítani.

34. § (1) Az élettársi kapcsolat fennállásáról vagy fenn nem állásáról szóló nyilatkozatnak az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő bejegyzésére irányuló eljárás esetén bejegyzésenként 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.

(2) A közjegyző részére a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére irányuló nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány kiállításáért - ha a vagyonjogi szerződést az eljáró közjegyző készítette - 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.

(3) A közjegyző részére a (2) bekezdés szerinti nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány kiállításáért - ha a vagyonjogi szerződést nem az eljáró közjegyző készítette, vagy azt ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták - minden megkezdett óráért 7500 Ft munkadíjat kell fizetni, azzal, hogy az nem lehet kevesebb a két órára járó munkadíj összegénél.

(4) A közjegyző részére a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő betekintés biztosításáért munkadíj és költségtérítés fejében 3000 Ft-ot kell fizetni.

35. § (1) A közjegyző részére a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Hbnytv.) meghatározott azonossági nyilatkozat előterjesztéséért, a regisztrált felhasználók adataiban bekövetkezett változás átvezetéséért, valamint a hitelbiztosítéki regisztráció törléséért munkadíj és költségtérítés fejében 5000 Ft-ot kell fizetni.

(2) Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért és a képviselt adatainak, valamint az állandó képviselő Hbnytv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott adatainak a hitelbiztosítéki rendszerben történő rögzítéséért a közjegyzőnek munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óráért 6000 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó díjat köteles fizetni.

(3) A közjegyző részére a Hbnytv. 8. §-a vagy 9. §-a szerinti esetben a hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítéséért munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óráért 6000 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó díjat kell fizetni.

(4) A közjegyző részére a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására irányuló nemperes eljárás lefolytatásáért minden megkezdett óráért 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.

(5) A közjegyzőt a Hbnytv. 24/A. §-a szerinti eljárás lefolytatásáért munkadíj és költségtérítés fejében 20 000 Ft illeti meg.

36. § (1) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásába történő bejegyzés - ideértve a változásbejegyzést és a törlést - esetében munkadíj és költségtérítés fejében az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott díj fizetendő.

(2) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának felhasználójaként való nyilvántartásba vételért (e bekezdésben a továbbiakban: regisztráció), valamint ennek törléséért

a) törvényes, szervezeti képviselőnek állandó képviselőként történő regisztrációja esetében minden megkezdett óráért 3000 Ft munkadíjat;

b) meghatalmazott képviselőnek állandó képviselőként történő regisztrációja esetében minden megkezdett óráért 7500 Ft munkadíjat

kell fizetni a közjegyző részére, a minősített elektronikus aláírással saját nevében való eljárás céljából történő regisztráció azonban mentes a munkadíj és költségtérítés fizetése alól.

37. § (1) Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet szerinti kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés - ideértve a megelőlegező kölcsönszerződéseket is -, valamint az ezen szerződések alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalásáért a közjegyző részére - az eljárás lefolytatásának helye figyelembevételével - a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti munkadíjat és költségátalányt kell fizetni. A közjegyző irodájában lefolytatott eljárás esetében a közjegyző ezen felül összesen 15 000 Ft-ot, helyszíni eljárás esetén pedig 20 000 Ft-ot számít fel az okirat készítésével egyidejűleg az okiratról készített, az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges két darab, és felenként további egy darab kiadmány elkészítésének és hitelesítésének munkadíjaként, valamint költségtérítés fejében.

(2) A közjegyzői okirat elkészítésének munkadíja és költségátalánya összesen

a) 3 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 10 000 Ft,

b) 3 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 15 000 Ft,

c) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 22 000 Ft,

d) 10 000 000 Ft feletti, de 15 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 28 000 Ft.

(3) Ha a közjegyző az (1) bekezdésben meghatározott ügyben helyszíni eljárást folytat le, a (2) bekezdés szerinti munkadíj és költségátalány együttes összege

a) 3 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 15 000 Ft,

b) 3 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 20 000 Ft,

c) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 28 000 Ft,

d) 10 000 000 Ft feletti, de 15 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 35 000 Ft.

(4) Az e §-ban meghatározott ügyben a 6. § rendelkezései nem alkalmazhatóak.

38. § A jelzálog-hitelintézetek által kötött jelzálog-hitelszerződések - kivéve a 37. §-ban foglalt ügyleteket - közokiratba foglalásáért a 10. § szerinti munkadíj negyedrészét kell fizetni.

38/A. § A pénzügyi intézmény hitelező és a fogyasztó közötti, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény szerinti lakáscélú jelzálog-hitelszerződés alapján tett - a 37. § hatálya alá nem tartozó - egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalásáért a 10. § szerinti munkadíj 30%-át kell felszámítani.

38/B. § (1) A 38/A. §-ban foglaltak alkalmazásának együttes feltétele, hogy

a) a fél az okirat írásbeli tervezetének magyar nyelvű szövegét (a továbbiakban e §-ban: tervezet) elektronikusan, szerkeszthető formában, előzetesen a közjegyző rendelkezésére bocsássa,

b) a közjegyző a tervezetet tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel, valamint

c) a közjegyzői okirat magyar nyelven készüljön.

(2) A 38/A. § rendelkezései két- vagy többoldalú jogügylet közokiratba foglalása esetén nem alkalmazhatóak.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során nem minősül a tervezet tartalmi változtatásával vagy kiegészítésével történő felhasználásának, ha a közjegyző az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa fontosnak ítélt egyéb körülményt tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba.

(4) Ha a közjegyző a 38/A. § szerinti eljárást a hivatali helyiségén kívül folytatja le, a 6. § a) pontjától eltérően a 38/A. § szerinti munkadíjon felül okiratonként 20 000 Ft munkadíjat számít fel.

(5) Ha a 37-38/A. § szerinti eljárás díját a hitelező közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szerint a fogyasztótól teljes egészében és véglegesen átvállalja, a hitelezőt akkor is kötelezni kell a költségjegyzékben foglalt díj megfizetésére, ha a közjegyzői eljárásban félként nem vett részt.

38/C. § (1) A 10. § szerinti munkadíj háromnegyedét kell felszámítani az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartásra jogosultként, járadékszolgáltatásra jogosultként vagy örökhagyóként természetes személlyel vagy egyházi jogi személlyel kötött tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződésének közokiratba foglalása iránti eljárás esetén.

(2) A 10. § szerinti munkadíj háromnegyedét kell felszámítani - feltéve, ha a lakásméret a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerinti méltányolható lakásigényt nem haladja meg - három vagy több kiskorú gyermeket közös háztartásban nevelő házastárs vevők lakóingatlan adásvételére irányuló szerződésének közokiratba foglalása iránti eljárás esetén. Az e bekezdésben foglalt feltételek fennállását a szülők és a gyermekek lakcímet igazoló hatósági igazolványával, a szülők házassági és a gyermekek születési anyakönyvi kivonatával, valamint az adásvétel tárgyát képező lakóingatlan tulajdoni lapjával és alaprajzával kell igazolni.

(3) A 10. § szerinti munkadíj felét kell felszámítani - feltéve, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 000 000 forintot nem haladja meg - a 35. életévét be nem töltött fiatal vevő (a továbbiakban: fiatal vevő) első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzésére irányuló adásvételi szerződés közokiratba foglalása iránti eljárás esetén, feltéve, ha a feltételek minden vevővel szemben fennállnak. Azt, hogy az adásvételi szerződés tárgyát képező lakástulajdon (tulajdoni hányad) a megszerzése esetén fiatal vevő első lakástulajdona (tulajdoni hányada) lenne, a vevők nyilatkozata igazolja.

VI. FEJEZET
(A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRA, AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRA, VALAMINT A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSRA ALKALMAZANDÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK)

14. A munkadíj és a költségek megtérítése

39. § (1) E rendelet szabályai a közjegyző hatáskörébe tartozó végrehajtás és biztosítási intézkedés elrendelése során - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - nem alkalmazhatóak.

(2) A közjegyző határozata - ide nem értve a fizetési meghagyásos eljárás, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése és a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő biztosítási intézkedés elrendelése során hozott határozatokat -, a közjegyző által jóváhagyott egyezség, a közjegyző költségjegyzéke és a közjegyzői okirat alapján történő végrehajtás elrendelése során a félnek az eljárás díját az eljárás kezdeményezésekor a közjegyző részére a 19. § (1)-(2) bekezdése szerint kell fizetnie.

(3) Ha a fél a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 31/E. § (4b) bekezdés szerinti kedvezményre jogosult, kérheti a díj levonását követően fennmaradó, legalább 400 Ft-ot elérő pénzösszeg visszatérítését; a visszautalással, kiutalással járó költséget a fél viseli. Ha a fél a végrehajtási kérelmében megjelölte a fizetési számlája számát, erre a számlára, egyébként pedig a díj visszatérítése iránti kérelmében megjelölt fizetési számlára vagy postacímre kell a díjat visszautalni vagy kiutalni. Ha a fél a pénzösszeget nem veszi át, azt a közjegyző 5 évig őrzi; a fél eddig az időpontig kérheti a díj visszatérítését; ezt követően a pénzösszeg a közjegyző bevételét képezi.

(4) A másolati díj összegét az eljáró közjegyzőnél a 19. § (1)-(2) bekezdése szerint kell fizetni.

(5) Ha a fél vitatja a másolati díj összegét, e rendelet 23-24. §-ában szabályozott egyeztetési eljárást kezdeményezhet.

40. § (1) E rendelet szabályai a fizetési meghagyásos eljárásra nem alkalmazhatóak.

(2) E rendelet szabályai az európai fizetési meghagyásos eljárásra - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem alkalmazhatóak.

(3) Az európai fizetési meghagyásos eljárásért és az európai fizetési meghagyás végrehajtásának elrendeléséért járó díjat a 19. §-ban foglaltak szerint kell fizetni. A 39. § (3) bekezdését az európai fizetési meghagyás végrehajtásának elrendeléséért járó díjra megfelelően alkalmazni kell.

VII. FEJEZET
(ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK)

41. §

42. § (1)  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján és azt követően megkezdett eljárásokra kell alkalmazni.

(2) A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet [a továbbiakban: 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet] 30/I. §-ában meghatározott olyan ügyekben, amelyekben a közjegyző eljárása e rendelet hatálybalépését követően válik szükségessé, a 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2019. június 30-án hatályos 30/I. §-ában meghatározott díjszabási rendelkezéseket kell alkalmazni.

43. §